Novinky

InfoBar

  Důležité kontakty

   vybor@amforova1930.cz
  Haufenhoferová 606682269
R.Svoboda 739514996


 Schindler  844 844 808 
IKON 251 615 861  
Bytoservis 241 414 141  

    ohrada@ikon.cz 


   ..další  v sekci KONTAKTY

Správce webu :

ivo.babinec@seznam.cz

 ( jako pdf ke stažení zde : Domovní řád )

Domovní řád
Společenství vlastníků jednotek Amforová 1929-1931

 

čl. I
Úvodní ustanovení


Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní práva a povinnosti SVJ a jejích členů jsou v této oblasti stanoveny občanským zákoníkem a stanovami SVJ.

 

čl. II
Vysvětlení pojmů

·        Uživatelem jednotky se rozumí vlastník bytové jednotky, uživatel nebytového prostoru, nájemce a podnájemce.

·        Správcem se rozumí osoba, která na základě smlouvy se SVJ zajišťuje provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností.

·        Příslušenstvím k bytu se rozumí vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní kóje, komora mimo byt apod.).

·        Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, lodžie a terasy (pokud nejsou součástí bytu či příslušenstvím k bytu), prádelny, sušárny, kočárkárny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény a jiné rozvody sítí, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. drobné stavby) a společná zařízení domu.

 

čl. III
Užívání domu a jeho společných částí (prostorů a zařízení)

 

·        Uživatel jednotky je povinen dodržovat ustanovení požárního řádu a případných doplňujících směrnic SVJ, které jsou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí každého vchodu.

·        Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách domu, zejména na chodbách dovoleno.

·        Uživatelé jednotek jsou ve vztahu k užívání společných částí domu povinni zejména:
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům
, rozvodům SV, TUV ,ÚT, STA, VZT, apod. …

·        Zabezpečit, aby ve společných částech domu nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně; zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

·        Ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je uživatel bytu/nebytového prostoru povinen při odchodu zhasnout.

·        V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, uzavřena.

·        Čištění obuvi, šatů a jiných předmětů není ve společných prostorách bytového domu přípustné.

·        Uživatel jednotky nesmí bez písemného souhlasu statutárního orgánu SVJ umisťovat na vnější konstrukce domu, např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu či anténní stožár STA jakékoliv zařízení a předměty, včetně venkovních rozhlasových a televizních antén, sušáků či květin.

·        V případě získání souhlasu SVJ je nutné předměty důkladně upevnit a zabezpečit před nebezpečím pádu. Při zalévání květin je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

 

čl. IV
Pořádek, čistota a klid v domě

 

·        Uživatelé jednotek a osoby s nimi společně bydlící/uživatelé nebytových prostor jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

·        Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

·        Větrání bytů a nebytových prostorů do vnitřních společných prostor domů je zakázáno. Je rovněž zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat z oken.

·        Je-li společný prostor znečištěn, odpovídá za odstranění znečištění ten uživatel jednotky, s jehož provozem (včetně např. dovozu materiálu, stěhování, provádění oprav či stavebních úprav) znečištění společných prostor souvisí. Znečištění je třeba odstranit co nejdříve. V případě déle trvající stavební akce je třeba znečištění odstraňovat průběžně.

·        Uživatelé jednotek jsou povinni zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovali hlukem, prachem, zápachem, atd. ostatní uživatele bytů

·        V době od 22.00 do 6.00 hod. jsou uživatelé jednotek povinni dodržovat noční klid.

·        Provádí-li uživatel bytu/nebytového prostoru úpravy a opravy způsobující nadměrný déletrvající hluk (např. rekonstrukci, bourání příček, stavební úpravy, sekání do zdiva atp.), je nutné hlučné aktivity omezit na nezbytně nutnou dobu a přednostně využít v pracovní dny dobu od 8.00 do 19.00 hod. a hluk ve dnech pracovního klidu minimalizovat.

 

 

čl. V
Chování domácích zvířat

 

·        Uživatel jednotky nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena/chována
(psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel a byla dodržována čistota v domě.

 

 

čl. VI
Otevírání a zavírání domu

 

·        Uživatelé jednotek jsou povinni dbát na zavírání vchodových dveří, zejména za zhoršených povětrnostních podmínek.

·        Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou uloženy v suterénní místnosti výboru SVJ  Amforová 1930. Přístup do této místnosti mají členové výboru SVJ.

 

čl. VII
Závěrečná ustanovení

 

·        Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních norem.

·        Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro vlastníky bytových jednotek, uživatele nebytových prostor, nájemce, podnájemce, příslušníky společných domácností a jejich návštěvy.

 Domovní řád byl schválen na shromáždění vlastníků jednotek Amforová 1929-1931 dne 10. 11. 2016

Login

Statistika

099082
DnesDnes1
VčeraVčera17
TýdenTýden176
MěsícMěsíc308
Všechny dnyVšechny dny99082
Statistik created: 2024-07-14T00:10:59+02:00
Vaše IP : 44.213.60.33
Přihlášen 0
Guests 5
Registrováno uživatelů webu 25
-----Nyní Online--------------------
-